Pon - Pia 08:00 - 18:00 / So 08:00 - 12:00 / Ne: ZATVORENÉ | Mimo pracovnej doby po tel. dohode na tel. č: 0903 213 532
Top

Obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia
01. Tieto Obchodné podmienky (ďalej len “Podmienky”) upravujú vzťah medzi firmou wander spol. s r.o. predávajúcou tovar a služby priamo (veľkoobchod, komisionálny predaj), alebo prostredníctvom vlastnej predajne (maloobchod) a koncovým zákazníkom alebo dealerom – ďalej len dodávateľ, a kupujúci.
02. Vzťahy medzi dodávateľom a kupujúcim sa riadia Obchodným zákonníkom. Kupujúci prijíma platnosť obchodných podmienok odberom tovaru u dodávateľa.

Cenníky
03. Dodávateľ nespracováva na tovar samostatné cenníky. Štandardné ceny pre maloobchod sú zverejnené v e-shope na internetovej stránke dodávateľa. Na základe dohody so zákazníkom pripraví ocenenie tovaru, pre veľkoobchodný predaj (individuálne stanovenie ceny).

Objednávanie tovaru a služieb
04. Dodávateľ predáva tovar vystavený alebo uložený v predajni, no pre kupujúceho zabezpečí tovar, ktorý nie je v predajni aj na objednávku. Dodávateľ ďalej využíva k predaju aj elektronický obchod (ďalej e-shop). Pravidlá a spôsob obchodovania prostredníctvom e-shopu sú upravené dokumentom Elektronické obchodovanie – MANUÁL, ktorý je zverejnený na stránke dodávateľa.
Pri objednávke tovaru prostredníctvom e-shopu nad sumu 100.00 EUR sa kupujúci automaticky stáva držiteľom V.I.P. karty WanderComp, ktorá umožňuje nákupy v našich predajniach s množstvom benefitov.
05. Objednanie tovaru si uplatňuje kupujúci v predajni, prípadne niektorým z dostupných komunikačných kanálov (internet, telefonicky, faxom…)
06. O dostupnosti tovaru je možné informovať sa osobne, telefonicky alebo e-mailom.
07. Vytvorenie objednávky na tovar nedostupný v predajni sa vykonáva priamo v predajni dodávateľa písomnou formou. Pri objednaní tovaru zloží kupujúci zálohu podľa dohody, minimálne však 10% pri tovare do 300 EUR, 20% pri tovare do 600 EUR a 30% pri tovare nad 600 EUR. Maximálna výška zálohy nie je limitovaná. Na objednávke uvedie dodávateľ záväzný termín dodania tovaru.
08. Iný ako na objednávke dohodnutý termín dodania je predajca povinný s kupujúcim dohodnúť telefonicky,
SMS alebo e-mailom minimálne 1 deň pred plánovaným dodaním tovaru.
09. Objednaním tovaru kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito “Podmienkami…”, a že s nimi súhlasí.

Zabezpečenie objednávky
10. Kupujúci vždy dostane tovar a služby za ceny dojednané v deň objednania.
11. Pri predbežnom ocenení tovaru platí cena uvedená na ocenení max. 48 hodín. Po tejto dobe nemôže dodávateľ garantovať dodržanie cien. Pri objednaní služieb je cenová ponuka platná 7 pracovných dní.
12. Dodávateľ si vyhradzuje právo vypracovať maximálne 2 cenové ponuky tomu istému zákazníkovi v časovom intervale 14 dní.
13. Tovar na sklade je vydaný zákazníkovi okamžite pri kúpe, výnimku tvorí väčšia objednávka, ktorú je nutné kompletizovať prípadne baliť. Tovar na objednávku je dodaný zvyčajne do 3 pracovných dní. Táto doba sa môže podľa rozsahu objednávky alebo na základe dohody s kupujúcim meniť. O termínoch dodania je zákazník informovaný pri objednaní.
14. O vyskladnení tovaru alebo dodaní služby v skoršom ako objednávkou dohodnutom termíne je kupujúci upovedomený SMS správou alebo e-mailom, ak tento údaj pri objednaní tovaru poskytol.

Odber tovaru
15. Tovar je možné odobrať niektorým z nižšie uvedených spôsobov:
V PREDAJNI (maloobchod)
Pre tovar sa kupujúci dostaví osobne do predajne v dohodnutom termíne s objednávkou. Tovar bude vydaný komukoľvek, kto sa preukáže objednávkou, blokom z ECR a zaplatí rozdiel ceny a preddavku. Ak sa kupujúci nedostaví v dohodnutom termíne pre tovar, bude mu za každý deň, počnúc nasledujúcim dňom účtované k cene tovaru skladné vo výške 2,00 EUR/deň.
DORUČENÍM NA MIESTO URČENIA
Objednaný a kompletne zaplatený tovar je možné dopraviť kupujúcemu i osobne do 20 km od predajne. Tovar bude vydaný kupujúcemu po doplatení dopravných výdavkov vo výške 0,20 EUR/km (počíta sa cesta tam i späť).
PREPRAVNOU SLUŽBOU ALEBO SLOVENSKOU POŠTOU (na dobierku)
Objednaný a kompletne zaplatený tovar je možné dopraviť kupujúcemu vzdialenému nad 20 km od predajne niektorou z prepravných služieb (DPD, UPS, TEN EXPRESS) alebo využitím služieb Slovenskej pošty pri zásielkach do hmotnosti 2 kg. Pri požiadavke takéhoto spôsobu odberu tovaru sa k cene tovaru priráta podľa vzdialenosti a použitej prepravnej služby manipulačný poplatok (balné, prepravné a poistenie) priamo pri objednávaní tovaru. U zaregistrovaných obchodných spoločnosti sa vystavuje predfaktúra, po jej uhradení zašleme tovar  dohodnutým spôsobom (veľkoobchod).
Obchodom (prevádzkam), ktoré sú u firmy Wander Comp spol. s r.o. registrované minimálne 3 roky a neboli u nich evidované omeškané platby za tovar ponúkame možnosť komisionálneho predaja.
16. Tovar ponechaný v predajni viac ako 14 dní od dátumu dohodnutého dodania bude ponúknutý k ďalšiemu predaju a kupujúci nemá nárok na vrátenie preddavku.
17. Ak situácia na trhu neumožňuje predajcovi zabezpečiť tovar v požadovanej cene, kvalite, množstve alebo v žiadanej značke, je povinný bezodkladne na túto situáciu upozorniť kupujúceho. Ak sa dodávateľ a kupujúci nedohodnú, bude kupujúcemu vrátený preddavok v plnej výške alebo splnená objednáva len čiastočne a vrátená pomerná časť preddavku prevyšujúceho novú cenu tovaru.
18. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by kupujúcemu mohli vzniknúť nedodaním tovaru.
19. Zaplatený preddavok je nevratný okrem prípadu, keď dodávateľ nie je schopný objednaný tovar zabezpečiť a nedošlo k dohode medzi dodávateľom a kupujúcim.

Platba za tovar a služby
20. Úhrada kúpnej ceny tovaru je vykonávaná:

  • v priestoroch predajne dodávateľa v hotovosti (cez ECR),
  • v priestoroch predajne dodávateľa v hotovosti – na faktúru s vystavením príjmového pokladničného dokladu,
  • bezhotovostne – platobným terminálom (ak je táto služba dostupná),
  • bezhotovostne – prevodným príkazom po vystavení preddavkovej faktúry
  • bezhotovostne – na faktúru.

Posledný spôsob platby je dostupný len pre podnikateľské subjekty, s ktorými má dodávateľ uzatvorenú platnú zmluvu (veľkoobchod, distribúcia a podobne).
21. Dodávateľ si vyhradzuje právo aj v prípade uzatvorenia takejto zmluvy nepredať kupujúcemu tovar “na faktúru”.

Kontrola tovaru pri prevzatí
22. Pri osobnom odbere reklamujte nekompletnosť a poškodenie tovaru ihneď. Dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru nebudú uznané.
23. V prípade zasielania tovaru prepravnou službou je kupujúci povinný tovar prehliadnuť pri preberaní zásielky. Ak kupujúci zistí mechanické poškodenie alebo nekompletnosť tovaru, je nevyhnutné spísať s prítomným vodičom prepravnej služby škodový zápis. Reklamácie na tovar zaslaný prepravnou službou v nepoškodenom balení a reklamácie na zjavné poškodenie (poškrabanie, prasknutie, zlomenie…) akceptujeme do 24 hod od prevzatia tovaru. Po tejto lehote nebudú uznané.
24. Bezchybný tovar neberie dodávateľ späť!

Odmietnutie predaja
25. Dodávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť predať tovar v prípadoch keď:

  • kupujúci nemá dostatok finančných prostriedkov na jeho nákup,
  • je tovar vystavený z reklamných dôvodov ale je označený a rezervovaný pre iného kupujúceho,
  • dodávateľ nie je schopný tovar zabezpečiť (pri tovare na objednávku) v súlade s požiadavkami kupujúceho, alebo by mu vznikli zabezpečovaním takého tovaru neúmerne vysoké náklady na jeho obstaranie alebo povaha predaja by dodávateľovi spôsobila v budúcnosti problémy s uspokojením potrieb kupujúceho pri dodržaní týchto obchodných záručných a reklamačných podmienok.
  • kupujúci nedodržiava platobnú disciplínu – platí pre bezhotovostný predaj na faktúru.

Ochrana osobných údajov a vystavovanie dokladov
26. Dodávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje kupujúceho neposkytne v akejkoľvek podobe tretej strane (netýka sa vyžiadania údajov na základe súdneho rozhodnutia).
27. Údaje poskytnuté kupujúcim budú použité len pri komunikácii medzi dodávateľom a kupujúcim ďalej pre účely realizácie objednaných služieb (dodanie tovaru) a tiež na uskutočnenie potrebných účtovných úkonov, vyhotovenia daňových dokladov alebo identifikácii platby realizovanej kupujúcim bankovým prevodom.

Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 1. januára 2015. Ich platnosť zaniká vydaním nových Obchodných podmienok, o čom bude zákaznícka verejnosť informovaná prostredníctvom internetovej stránky dodávateľa.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmeny Obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia !